REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY UŚMIECH

 

I. Organizacja Konkursu

1.Organizatorem Konkursu jest Instytut Kreatywności i Biznesu będący pomysłodawcą i realizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu „Uśmiechnij się Polsko” NIP: 6262801603.

Biuro Organizatora Konkursu:

Ogólnopolski Festiwal Uśmiechu- Uśmiechnij się Polsko!

ul. Gliwicka 154

42-600 Tarnowskie Góry

e-mail: biuro@usmiemiechnijsiepolsko.pl

tel. +48 536-949-448

www.usmiechnijsiepolsko.pl

https://www.facebook.com/festiwalusmiechu/

zwany dalej Organizatorem

2.Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

3.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) jest i będzie dostępny podczas trwania Konkursu oraz przez okres trzydziestu (30) dni od dnia jego zakończenia.

5.Organizator przeprowadza konkurs z wykorzystaniem portalu społecznościowego facebook.

6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu.

 

II. Zasady Uczestnictwa

 

1. W konkursie może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) jest osobą pełnoletnią posiadającą zdolność do czynności prawnych, w przypadku osób niepełnoletnich istnieje możliwość udziału w konkursie za zgodą opiekuna prawnego,

b) przebywa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo,

c) spełnia wymogi Regulaminu.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

3. Konkurs rozpoczyna się od 23października roku br. do zakończenia spotkań z Drużyną Uśmiechu. Za spotkanie z Drużyną Uśmiechu rozumie się jednodniowe działania grupy animacyjnej, które odbywają się w galerii handlowej. Informacje dotyczące spotkań będą publikowane na facebooku https://www.facebook.com/festiwalusmiechu/ .

4. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia następujących czynności łącznie:

a) zgłoszenie się i wypełnienie podczas spotkania z Drużyną Uśmiechu formularza zgłoszeniowego do konkursu,

b) uczestnictwo w atelierze fotograficznym Drużyny Uśmiechu i rejestracja zdjęcia do konkursu,

c) wyrażenie zgody na publikacje wizerunku na potrzeby realizacji konkursu,

d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

e) w przypadku wygrania konkursu wyrażenie zgody na publikację imienia i nazwiska.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz wykluczenia Uczestników biorących udział w Konkursie lub po jego zakończeniu przed wydaniem nagród, których działania naruszają Regulamin. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników z Konkursu, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości podanych danych w formularzu zgłoszeniowym.

6.Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą przedstawiciele Organizatora.

 

III. Przebieg Konkursu:

1. Konkurs polega na zrobieniu fotografii w atelierze fotograficznym realizowanym podczas spotkań z Drużyną Uśmiechu (w galerii handlowej) i rejestracji fotografii do konkursu. Rejestracja zdjęć i atelier fotograficzny odbywa się w godzinach trwania spotkania. Godziny spotkań są ogólnodostępne i publikowane na stronie internetowej i facebooku Organizatora.

2. Zarejestrowane podczas weekendowego spotkania zdjęcia, publikowane są na facebooku Organizatora i galerii handlowej zawsze w najbliższy poniedziałek najpóźniej do godziny 13.00

3. Od terminu publikacji zdjęć na facebooku do najbliżej środy do godziny 19.00 odbywać się będzie like-owanie zdjęć przez internautów- Uczestnik, którego zdjęcie zdobędzie największą ilość kliknięć „lubię to” zdobędzie nagrodę w formie szczoteczki elektrycznej.Uczestnikowi zabrania się stosowania nielegalnej konkurencji tj. wykupowania „like-ów”.  

4. W przypadku, gdy większa ilość Uczestników zdobyła taką samą ilość kliknięć „lubię to” -wtedy o Zwycięstwie decyduje kolejność zgłoszenia formularza. Wygrywa Uczestnik, który jako pierwszy zarejestrował swoje zdjęcie w konkursie.

5. Organizator poinformuje Uczestnika, który zwycięży w konkursie telefonicznie,

6. Uczestnik, który wygra konkurs zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody w galerii wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku osób niepełnoletnich odbiór nagrody następuje przez opiekuna prawnego. W przypadku Zwycięstwa uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia formularza odbioru nagrody.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji like-ów i ich ewentulanie wykluczenie w przypadku wątpliwości, czy pochodzą z faktycznych kont prywatnych.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość ostatecznego wyboru Najpiękniejszego Uśmiechu w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów związanych z wyłonieniem zwycięzcy w drodze głosowania poprzez oddawanie głosów w formie kliknięć like na facebooku.

 

 

IV Nagrody i ich odbiór:

1. Nagrodą są szczoteczki elektryczne (jedna szczoteczka dla uczestników zarejestrowanych podczas spotkania).

2.Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.

3.Nagrodzonym Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestników. Organizator nie ponosi, w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika danych kontaktowych lub innych danych, koniecznych do przekazania Nagrody.

5. Koniecznym elementem pozwalającym na odebranie nagrody jest wypełnienie formularza odbioru który uczestnik otrzymuje w momencie odbioru nagrody. Formularz jest Organizatorowi niezbędny do wywiązania się z obowiązków rozliczenia konkursu z Urzędu Skarbowego. Po stronie Organizatora leży prawidłowe rozliczenie podatku, jeśli jest wymagane przepisami prawa.

 

V. Postępowanie reklamacyjne:

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane w formie pisemnej poprzez e-mail na adres: biuro@usmiechnijsiepolsko.pl w tytule e-mail należy wpisać „REKLAMACJA KONKURSOWA”

2.Organizator rozpatrzy wszelkie reklamacje konkursowe w terminie do 14 dni od daty wpływu pisma reklamacyjnego.

3.Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.

 

VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn niezależnych od Organizatora w szczególności wtedy, kiedy uczestnik nie podał prawdziwego adresu do wysyłki nagrody lub podane dane były niekompletne, niepełne lub nie zawierały prawdziwych informacji. 2. Organizator nie prowadzi kontroli treści umieszczanych przez Uczestników oraz głosujących przez facebooka, jednak zastrzega sobie prawo do usunięcia obraźliwych treści i dyskwalifikacji poszczególnych Uczestników jeśli Komisja Konkursowa stwierdzi, że został naruszony regulamin niniejszego konkursu lub portalu społecznościowego Facebook. Decyzje Organizatora w tym zakresie są traktowane jako ostateczne i nie podlegają reklamacji, odwołaniu i innym formom sprzeciwu wykluczonym Uczestnikom. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, platformy Facebook czy przeglądarek internetowych. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

5. Osoba zgłaszająca osobę niepełnoletnią, poprzez zgłoszenie do konkursu uczestnika wypełniając formularz potwierdza jednocześnie, że jest opiekunem prawnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu błędnych bądź fałszywych oświadczeń uczestników. Odpowiedzialność na spada na osobę wypełniającą formularz zgłoszeniowy.

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów konkursowych 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko w celach konkursowych i wyłącznie do momentu całkowitego zakończenia działalności Festiwalu. Informacja o zakończeniu działalności zostanie opublikowana na facebooku https://www.facebook.com/festiwalusmiechu/ 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie niezbędne do zgłoszenia uczestnictwa.

4. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: biuro@usmiechnijsiepolsko.pl, w temacie wiadomości prosimy wpisywać „Dane Osobowe”

 

VIII. Postępowania końcowe:

1.Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje warunki Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie lub uprawnienia Uczestników, w tym również przedłużenia terminu jego trwania. 3. Uczestnik Konkursu, oświadcza, iż w przypadku otrzymania Nagrody wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w szczególności na stronach internetowych Organizatorów, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatorów.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż leżące po ich stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w wykonywaniu czynności konkursowych (głosowania internautów) wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu.

6. Wszelkie zgłoszenia przypadków naruszenia Regulaminu należy kierować na adres: biuro@usmiechnijsiepolsko.pl

7. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

8. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają wyłącznie charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.

 

 

fb  youtube mail

 

 

DANE FIRMY:

 

adres

 

mail

e-mail:

usmiechnijsiepolsko@wp.pl

telefon

telefon:

+ 48 536-960-440